Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Проект и главна цел: „ТБМ – ПЛАСТ“ ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2061-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: “ТБМ – ПЛАСТ“ ЕООД

Обща стойност: 50 000.00 лв. (петдесет хиляди), от които 42 500.00 лв. (четиридесет и две хиляди и петстотин) европейско и 7 500.00 лв. (седем хиляди и петстотин) национално съфинансиране – 85/15%.

Начало: 29.10.2021 г.
Край: 29.01.2022 г.